Ochrana osobních údajů - GDPR

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na internetový obchod chytrematerialy.cz společnosti Marcons International s.r.o., Osadní 1466/3, Praha 7 - Holešovice, 170 00, IČ: 28236190, která je pro účely tohoto prohlášení současně správcem osobních údajů (dále jen „správce") subjektu osobních údajů.

Subjektem osobních údajů je uživatel internetového obchodu chytrematerialy.cz, který vyplnil a odeslal objednávku v tomto internetovém obchodě nebo uzavřel kupní smlouvu se správcem.

Při uchovávání osobních údajů dodržuje správce Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a souvisejících norem, kterými jsou především nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – General Data Protection Regulation – GDPR).

Správce shromažďuje některé níže specifikované osobní údaje, které jsou nezbytné především pro realizaci práv a povinností plynoucích z objednávek a kupních smluv vzniklých při provozování internetového obchodu na adrese Chytrematerialy.cz nebo pro rozvoj nabízených služeb a zdokonalení ovladatelnosti tohoto internetového obchodu, zjednodušení procesu nákupu atd.

Osobní údaje správce zpracovává v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Správce neshromažďuje žádné citlivé ani zvláštní osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách, náboženském vyznání, zdravotním stavu, sexuální orientaci atp.

Osobní údaje subjektu jsou správcem zpracovávány jako nezbytné pro realizaci práv a povinností plynoucích správci z objednávek a kupních smluv, přičemž objednavatelem nebo druhou smluvní stranou je subjekt osobních údajů. Toto se děje na základě čl. 6.1.b) a 6.1.c) nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které umožňují plnění smlouvy ze strany správce a využití služeb ze strany subjektu údajů, přičemž se jedná o souhlas typu OPT-OUT, případně speciální souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, udělený v objednávkovém formuláři internetového obchodu chytrematerialy.cz.

Subjekt osobních údajů udělením speciálního souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely a poučen o zákonném zpracování prohlašuje, že si je vědom svých oprávnění, a to zejména:

 • Právem požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům,
 • Právem požadovat opravu svých osobních údajů v případě jejich nepřesnosti či nesprávnosti,
 • Právem požadovat výmaz svých osobních údajů, případně omezení jejich zpracování,
 • Právem vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů,
 • Právem na přenositelnost svých osobních údajů,
 • Právem udělený souhlas kdykoliv odvolat, čímž však nebude dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
 • Právem podat stížnost proti procesu zpracování osobních údajů správcem k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Správce je oprávněn pozměnit svoji politiku ochrany osobních údajů tak, aby odrážela jeho aktuální přístup k ochraně osobních údajů. V případě takové změny o ní bude subjekt vyrozuměn, např. zveřejněním v obchodních podmínkách internetového obchodu chytrematerialy.cz.

Všechny osobní údaje získává správce od subjektů osobních údajů na základě dobrovolnosti, s výjimkou údajů nutných pro doložení daňové a účetní evidence správcem orgánům veřejné moci nebo k plnění závazků.

O výmaz, změnu nebo opravu osobních údajů, nebo odejmutí souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely může subjekt osobních údajů požádat správce emailem na adrese info@marcons.cz.

Správce shromažďuje data pouze na základě zákonného důvodu, data nutná k realizaci práv a povinností plynoucích z objednávek a kupních smluv uzavřených se zákazníkem a subjektem osobních údajů v internetovém obchodě chytrematerialy.cz. Jedná se o následující údaje, které jsou nutné k uskutečnění obchodních vztahů a zákonné evidence:

 • Jméno a příjmení (u firmy také její název, IČ a DIČ),
 • Adresa bydliště / fakturační adresa,
 • Dodací adresa,
 • E-mailová adresa,
 • Telefonní číslo.

Jiné údaje nebo pro jiný účel, než je zákonný, správce neshromažďuje. V případech, kdy by takové údaje správce shromažďoval, se tak děje na základě uděleného souhlasu ze strany subjektu osobních údajů (např. speciální souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, udělený v objednávkovém formuláři internetového obchodu chytrematerialy.cz.).

Správce se zavazuje, že nebude svěřená osobní data popsaná v předchozím odstavci poskytovat třetí osobě (s výjimkou smluvních zpracovatelů správce) ani pro komerční nabídku nesouvisející s internetovým obchodem chytrematerialy.cz bez souhlasu subjektu osobních údajů. Správce se dále zavazuje k tomu, že na přání subjektu osobních údajů a bez udání důvodu jeho osobní data vymaže z databáze, avšak vyjma těch, která souvisí s povinností identifikace zákazníka s ohledem na daňovou legislativu a těch, která se nacházejí v době výmazu v zajištěných zálohových databázích správce.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

Akce na MAPEI Planitex Basic - pouze v Marcons

 
Potřebujete poradit? Nebojte se zeptat!

Ochrana osobních údajů - GDPR

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na internetový obchod chytrematerialy.cz společnosti Marcons International s.r.o., která je pro účely tohoto prohlášení současně správcem osobních údajů (dále jen „správce") subjektu osobních údajů.

Subjektem osobních údajů je uživatel internetového obchodu chytrematerialy.cz, který vyplnil a odeslal objednávku v tomto internetovém obchodě nebo uzavřel kupní smlouvu se správcem.

Při uchovávání osobních údajů dodržuje správce Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a souvisejících norem, kterými jsou především nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – General Data Protection Regulation – GDPR).

Správce shromažďuje některé níže specifikované osobní údaje, které jsou nezbytné především pro realizaci práv a povinností plynoucích z objednávek a kupních smluv vzniklých při provozování internetového obchodu na adrese Chytrematerialy.cz nebo pro rozvoj nabízených služeb a zdokonalení ovladatelnosti tohoto internetového obchodu, zjednodušení procesu nákupu atd.

Osobní údaje správce zpracovává v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Správce neshromažďuje žádné citlivé ani zvláštní osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách, náboženském vyznání, zdravotním stavu, sexuální orientaci atp.

Osobní údaje subjektu jsou správcem zpracovávány jako nezbytné pro realizaci práv a povinností plynoucích správci z objednávek a kupních smluv, přičemž objednavatelem nebo druhou smluvní stranou je subjekt osobních údajů. Toto se děje na základě čl. 6.1.b) a 6.1.c) nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které umožňují plnění smlouvy ze strany správce a využití služeb ze strany subjektu údajů, přičemž se jedná o souhlas typu OPT-OUT, případně speciální souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, udělený v objednávkovém formuláři internetového obchodu chytrematerialy.cz.

Subjekt osobních údajů udělením speciálního souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely a poučen o zákonném zpracování prohlašuje, že si je vědom svých oprávnění, a to zejména:

 • Právem požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům,
 • Právem požadovat opravu svých osobních údajů v případě jejich nepřesnosti či nesprávnosti,
 • Právem požadovat výmaz svých osobních údajů, případně omezení jejich zpracování,
 • Právem vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů,
 • Právem na přenositelnost svých osobních údajů,
 • Právem udělený souhlas kdykoliv odvolat, čímž však nebude dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
 • Právem podat stížnost proti procesu zpracování osobních údajů správcem k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Správce je oprávněn pozměnit svoji politiku ochrany osobních údajů tak, aby odrážela jeho aktuální přístup k ochraně osobních údajů. V případě takové změny o ní bude subjekt vyrozuměn, např. zveřejněním v obchodních podmínkách internetového obchodu chytrematerialy.cz.

Všechny osobní údaje získává správce od subjektů osobních údajů na základě dobrovolnosti, s výjimkou údajů nutných pro doložení daňové a účetní evidence správcem orgánům veřejné moci nebo k plnění závazků.

O výmaz, změnu nebo opravu osobních údajů, nebo odejmutí souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely může subjekt osobních údajů požádat správce emailem na adrese info@marcons.cz.

Správce shromažďuje data pouze na základě zákonného důvodu, data nutná k realizaci práv a povinností plynoucích z objednávek a kupních smluv uzavřených se zákazníkem a subjektem osobních údajů v internetovém obchodě chytrematerialy.cz. Jedná se o následující údaje, které jsou nutné k uskutečnění obchodních vztahů a zákonné evidence:

 • Jméno a příjmení (u firmy také její název, IČ a DIČ),
 • Adresa bydliště / fakturační adresa,
 • Dodací adresa,
 • E-mailová adresa,
 • Telefonní číslo.

Jiné údaje nebo pro jiný účel, než je zákonný, správce neshromažďuje. V případech, kdy by takové údaje správce shromažďoval, se tak děje na základě uděleného souhlasu ze strany subjektu osobních údajů (např. speciální souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, udělený v objednávkovém formuláři internetového obchodu chytrematerialy.cz.).

Správce se zavazuje, že nebude svěřená osobní data popsaná v předchozím odstavci poskytovat třetí osobě (s výjimkou smluvních zpracovatelů správce) ani pro komerční nabídku nesouvisející s internetovým obchodem chytrematerialy.cz bez souhlasu subjektu osobních údajů. Správce se dále zavazuje k tomu, že na přání subjektu osobních údajů a bez udání důvodu jeho osobní data vymaže z databáze, avšak vyjma těch, která souvisí s povinností identifikace zákazníka s ohledem na daňovou legislativu a těch, která se nacházejí v době výmazu v zajištěných zálohových databázích správce.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.